اسکات پل ، رهبر سیاست های بشردوستانه آکسفام ، بروزرسانی در مورد بحران یمن را ارائه می دهد. برای اقدام اقدام به https://secure3.oxfamamerica.org/co/yemen-senateaction-warpowersresolution مراجعه کنید

منبع

شما چه فکر میکنید؟

پاسخ دهید

آنچه در یمن اتفاق می افتد

از آمازون بپرسید: چرا اینقدر انرژی کثیف است که بتواند ابر را تأمین کند؟