منبع

این پست با فرم ارسال خوب و آسان ما ایجاد شده است پست خود را بسازید!

شما چه فکر میکنید؟

پاسخ دهید

برای عزت افراد معلول می جنگید

از زندگی روی زمین محافظت کنید