in ,

آکسفام با سارا اریشون یکی بر صفر می رودچه چیزی به شما انگیزه می دهد؟ شنونده Oxfam حامی ، سارا اریکسون آرزوی خود را برای زنان جهان و چه چیزی او را برای حمایت از آکسفام به اشتراک می گذارد.

منبع

شما چه فکر میکنید؟

پاسخ دهید

آکسفام با محمد علی یک به یک می رود

آکسفام با لاتانیا مپ فرت یکی بر صفر می رود